1. Kod sadnje maslina tlo rigolati na 80m dubine uz meljorativnu gnojidbu ili iskopati rupe širine 1,5×1,5m i oko 70cm dubine. Najbolje je to uraditi pogodnim strojem. Po jami se stavi 20-30 kg zrelog stajskog gnoja i oko 2kg NPK u kojem prevladava fosforna komponenta te se dobro pomiješa sa zemljom.
  2. Razmak sadnje ovisi o bonitetu tla i o znanju rezidbe. Preporučeni razmaci mogu biti 5×5, 6×5, 6×6, 7x6m . Gušća sadnja daje veći prinos po jedinici površine ali traži i veće znanje o rezanju i obrnuto.
  3. Vrijeme sadnje vršiti u rujnu, listopadu ili ožujku. U istri je bolje primjeniti proljetnu sadnju. Sadnju posaditi max. 10 cm dublje nego što je bila posađena u posudi.
  4. Prve dvije godine sadnicu ne režemo na rod, samo vršimo korekciju krošnje, odnosno oblikujemo krošnjicu. Maslinu je najbolje ne rezati na rod do prvog roda.
  5. Najbolje je osnovnu gnojidbu obavljati početkom zime ili u zimi kada u biljci prestaje kolanje sokova stajnakom ili nekim od kompleksnih gnojiva u kojima prevladava fosforna komponenta i to od 30-50dkg po stablu. Kako biljka napreduje tako postepeno povećavati količinu gnojiva. Ako se u Istri primjeni jesenja gnojidba, može lako doći do izmrzavanja masline. U proljeće prve dvije godine pognojimo sa 30 dkg KAN-a (gnojivo na bazi kalija), a treće povećamo na 50 dkg. U jesen ne gnojimo dušičnim gnojivima.
  6. Maslina može izdržati i temperature do -15C, ali mora postepeno ući u hladno razdoblje. Ako se stabla masline nalaze u dobroj kondiciji, ako se nije pretjeralo s dušičnim gnojivima onda su i daleko veće šanse za izdržavanje većih studeni. Maslina bez većih teškoća izdržava temperature do -9C, što ovisi o dužini trajanja studeni.
  7. Prve godine po sadnji zalijevati prema potreba svakih 10-ak dana, a druge povremeno. Idućih godina nije nužno zalijevanje.